جایگاه اوراق مشارکت در نظام اقتصاد اسلامی
44 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : معرفت ) بهار 1378 - شماره 28 )(8 صفحه - از 10 تا 17)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی