سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌  
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دادگاههای‌ انقلاب‌  
مسؤولیت‌ انتخاب‌ و اعزام‌ قضات‌ شرع‌ به سراسر کشور  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دادگاه‌ عالی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ 
ریاست 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ عالی‌ قضایی‌ 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ نگهبان‌  
عضو 
1362/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
حوزه‌ علمیه‌ قم‌  
مدیریت 
1371/07/01 
1374/03/31 
اجرائی 
همکاری 
حوزه‌ علمیه‌ قم‌  
عضو شورای‌ عالی‌ سیاستگذاری‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجمع‌ فقه‌ اهل‌ بیت‌ (ع‌) 
ریاست 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج‌ اصول‌ و فقه‌  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
رسائل،مكاسب‌، بداية‌الحكمه